Hem / Publikationer

Välkommen till vårt bibliotek

Kunskaper och insikter som genereras genom stiftelsens forskning och övriga verksamhet paketeras och sprids bland annat genom våra egna publikationer. Alla våra publikationer finns samlade i vårt digitala bibliotek. De flesta finns tillgängliga för nedladdning online eller går att beställa via vårt kansli.
  • Sortera resultat

  • Kategori

  • Sortera resultat

  • Kategori

Svensk Innovationskraft

Med den här boken vill FIM ge Sveriges beslutsfattare en samlad bild av utmaningar och förslag på förändringar för att Sverige ska få ett väl fungerande innovationssystem. Innovationer, entreprenörskap och småföretagande är eftersatta områden även om beslutsfattare numera samstämmigt har börjat efterlysa en vitalisering. Baserad på personliga intervjuer och inlägg av bl a Anders Flodström, Gun Hellsvik, Håkan Lans, Michael Treschow m fl från Forum for Innovation Managements seminarier och salongsdebatter under 2001-2003.

Corporate Group Law For Europe

Förekomsten av koncerner – flera oberoende bolag som för det mesta är sammankopplade i en kedja för att i praktiken bilda en kommersiell enhet – har länge varit en verklighet över hela världen. De flesta av EU: s medlemsstater har valt att inte infört några lagar på detta område. Åsikter uttrycks dock både gällande nödvändigheten av regleringar samt huruvida de olika omständigheterna som uppstår i bolagsrätten medför systematiska regleringar. I denna bok undersöker vi frågan om Europa behöver en koncernlagstiftning och vad den i så fall ska reglera och på vilken nivå.

Share Repurchases In Sweden – Is It Time For A Change?

Aktiebolagslagen tillåter inte att aktiebolag återköper sina egna aktier. I detta avseende är svensk lagstiftning strängare än de flesta andra länder. Nu utmanas dock den svenska positionen från olika håll. I den här boken ger Rolf Skog, en av Sveriges främsta experter inom bolagsstyrning, en bakgrund till debatten och en sammanfattning av återköpsregler i olika länder. Han ger även en inblick i fördelarna och nackdelarna med att tillåta företagen att återköper aktier, samt ett förslag på hur framtida svensk lagstiftning skulle kunna utformas.

Obs! Sedan boken gavs ut har den svenska aktiebolagslagen ändrats till en mer tillåtande inställning till återköp av egna aktier i publika aktiebolag. Boken åskådliggör dock den debatt som ledde fram till förändringen.

Aspects of Corporate Governance

Bolagsstyrning som ämne har fått en ökad uppmärksamhet bland beslutsfattare, praktiker, forskare och investerare. I huvudsak handlar diskussionen om regelverket som påverkar fördelningen och övervakningen av företagens resurser. Genom en kombination av ekonomisk teori och rättsvetenskap behandlar bolagsstyrningen en av de viktigaste aspekterna av marknadsekonomins funktion, särskilt i tider med snabb internationalisering och förändrade ägarstrukturer. Denna bok sammanfattar diskussionerna förda vid ett internationellt symposium på bolagsstyrningstemat som arrangerades av CGF 1993. Innehållet täcker uppkomsten och utvecklingen av debatten inom bolagsstyrning i USA och ger en inblick i den aktuella debatten i vissa europeiska länder.

Does Sweden Need a Mandatory Bid Rule?: A Critical Analysis

Under det senaste decenniet har förslaget att införa en regel om budplikt för den svenska aktiemarknaden tagits fram. Regeln skulle innebära att en aktieägare med en viss procentandel av rösterna i ett börsnoterat bolag åläggs att lämna ett offentligt uppköpserbjudande på resterande utestående aktier i bolaget. I den här boken ger Rolf Skog, en av Sveriges ledande experter inom bolagsstyrning, en bakgrund till debatten tillsammans med en sammanfattning av regleringen om budplikt i olika länder. Han ger även en kritisk analys av argumenten för och emot en obligatorisk budplikt och avråder från en introduktion i Sverige. Det här är en bok som borde vara av intresse i alla länder där frågor om bolagsstyrning är en del av den offentliga debatten.

Missa inte vår podd Smart Society Sweden

I Smart Society Sweden bjuder Elizabeth Wallentin med gäster på inspirerande samtal om den svenska modellen och hur Sverige arbetar för att skapa framtidens smarta samhälle. Vi får ta del av framgångsexempel, erfarenheter och lärdomar i syfte dela med oss av kunskap till andra som står inför samma utmaningar.