Vi stärker kunskap, främjar samverkan och påverkar policy.

Karl-Adam Bonniers Stiftelse är en oberoende och opolitisk aktör som långsiktigt främjar näringslivets utveckling i Sverige. Sedan 1986 stödjer vi forskning och utbildning inom företagsekonomi och företagsjuridik.

För ett dynamiskt och hållbart näringsliv i Sverige.

Företagen har en avgörande roll för framtidens hållbara samhälle. Det är idag företagen som sätter riktningen och driver på samhällets utveckling. De lägger grunden för ett fortsatt välstånd i vårt land.

Därför arbetar Karl-Adam Bonniers Stiftelse för utveckling av ett dynamiskt och hållbart näringsliv i Sverige. Vi påskyndar utvecklingen genom att stärka kunskap, främja samverkan och påverka policy. Det är vår mission.

Vi stärker kunskap

Karl-Adam Bonniers Stiftelse initierar forskning och tvärvetenskapliga projekt som leder till att ny kunskap inom företagsekonomi och företagsjuridik utvecklas och sprids.

Inom ramen för vårt arbete identifierar vi kunskapsgap, finansierar forskning samt paketerar och sprider ny kunskap som bidrar till utveckling av näringslivet. Vi har bland annat bidragit till att stärka kunskapen inom intraprenörskap, born globals och företagsobligationernas marknadsförändringar.

Vi främjar samverkan

Vi kopplar samman beslutsfattare, experter och sakkunniga från akademi, politik, privata och offentliga aktörer för att debattera frågor och skapa synergier.

Sedan starten 1986 har vi skapat en oberoende och opolitisk arena för konstruktiv dialog. Våra forum arrangerar salongsdebatter och rundabordssamtal där perspektiv breddas, idéer tar form och nya relationer byggs. Genom att främja samverkan skapar vi förutsättningar för kraftsamling och utveckling.

Vi påverkar policy

Vi påskyndar utvecklingen av policy för ett konkurrenskraftigt näringslivsklimat genom kunskap och samverkan.

Karl-Adam Bonniers Stiftelse har ingen egen agenda. Vår roll är att skapa förutsättningar för aktörer och sakkunniga att mötas, debattera och nå samsyn. Genom att sprida ny kunskap och tillhandahålla en oberoende arena, främjar vi dialog och bidrar till utveckling av policyförslag och förbättringar för näringslivet.

Aktuellt

Karl-Adam Bonniers Stiftelse har inlett ett nytt samarbete med Entreprenörskapsforum för att bidra till att stärka svensk konkurrenskraft. Under året lanseras en gemensam seminarieserie där forskning kopplas samman med erfarenhetsbaserad kunskap från näringslivet inom aktuella frågeställningar.

House of GaPP

House of GaPP är en ny forskningshub inom Handelshögskolan i Stockholm, med syftet att minska glappet mellan privat och offentlig sektor och säkerställa att beslutsfattare har tillgång till rätt kunskap och forskning när de fattar beslut om vilken väg vårt samhälle ska ta framöver.

Smart Society

Smart Society Sweden är vår aktuella podd om Sveriges resa mot framtidens smarta samhälle. Podden bjuder på lärdomar och erfarenheter från samverksprojekt i Sverige som förbättrar människors liv och framtid, under ledning av Elizabeth Walentin.

Vårt syfte är att stödja forskning och utbildning inom företagsekonomi och företagsjuridik.

- Tor Bonnier, ordförande Karl-Adam Bonniers Stiftelse