Hem / Integritetspolicy

Integritetspolicy

I den här integritetspolicyn beskriver vi bland annat om hur Karl-Adam Bonniers Stiftelse (”Stiftelsen”) behandlar dina personuppgifter.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att Stiftelsen skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som Stiftelsen har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

Integritetspolicy – Så här behandlar Stiftelsen dina personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur Stiftelsen behandlar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Karl-Adam Bonniers Stiftelse, org.nr. 802012–9568, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Stiftelsen dina personuppgifter?

Stiftelsen samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du är i kontakt med oss via vår hemsida, e-post, post eller på annat sätt. Det kan exempelvis ske när du ansöker om anslag eller stipendier, deltar vid seminarier och event eller ansöker om arbete. Stiftelsen kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från universitet och andra lärosäten som Stiftelsen har samarbete eller utbyte med och offentliga myndigheter.

Vilka uppgifter behandlas?

Stiftelsen behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, födelsedatum, personnummer, id-nummer, bankuppgifter, CV, personligt brev och/eller annan information som du lämnat till Stiftelsen eller som i övrigt är nödvändig för att Stiftelsen ska kunna fullgöra sina åtaganden och service i övrigt gentemot dig.

Varför behandlar Stiftelsen uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Stiftelsen för bland annat följande ändamål:

  • för att kontakta dig,
  • för att fullgöra våra åtaganden och service i övrigt gentemot dig,
  • för att möjliggöra god service till dig genom att exempelvis besvara frågor som du ställer till oss,
  • för att hantera och administrera utbildningar, seminarier och event,
  • för att skicka relevant information och erbjudanden om Stiftelsens arrangemang såsom utbildningar, seminarier och event samt att skicka nyhetsbrev,
  • för att hantera och administrera arbetsansökningar,
  • följa upp deltagande vid möten och evenemang,
  • för att använda som underlag vid fakturering och bokföring,
  • för att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagen.

När har Stiftelsen rätt att behandla dina personuppgifter?

Stiftelsen har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av Stiftelsens åtagande mot dig, om du har lämnat samtycke till behandlingen eller om behandlingen anses kunna ske enligt ett berättigat intresse för Stiftelsen. Stiftelsen kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Stiftelsen och Stiftelsens personuppgiftsbiträden. Stiftelsen lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag, myndigheter eller universitet/högskolor/utbildningsinstitut om Stiftelsen inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter eller om utlämnandet till tredje part följer av våra åtaganden gentemot dig.

Stiftelsen vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Överföring till tredje land

Stiftelsen överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar Stiftelsen dina personuppgifter?

Stiftelsen sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att Stiftelsen ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter Stiftelsen har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer/
identifikationsnummer.

Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade. Stiftelsen kan dock inte radera dina personuppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför personuppgifterna måste sparas.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta Stiftelsen behandla dina personuppgifter.

Begäran om registerutdrag, information, rättning av felaktiga personuppgifter eller radering av personuppgifter skickas till Karl-Adam Bonniers Stiftelse, Storgatan 58,
115 23 Stockholm, Sverige.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till berörd tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter (i Sverige Datainspektionen/Integritetsskydds-myndigheten).

Hur skyddas dina uppgifter?

Stiftelsen arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Cookies

Stiftelsens webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Stiftelsen använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på vår webbplats www.kabstiftelse.se.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Stiftelsen gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på vår webbplats www.kabstiftelse.se.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Karl-Adam Bonniers Stiftelse

Storgatan 58

115 23 Stockholm

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. den 29 maj 2018.

Webbplats producerat av Webicient webbyrå