Hem / Publikationer

Välkommen till vårt bibliotek

Kunskaper och insikter som genereras genom stiftelsens forskning och övriga verksamhet paketeras och sprids bland annat genom våra egna publikationer. Alla våra publikationer finns samlade i vårt digitala bibliotek. De flesta finns tillgängliga för nedladdning online eller går att beställa via vårt kansli.
  • Sortera resultat

  • Kategori

  • Sortera resultat

  • Kategori

Born globals – fakta och önsketänkande

Born globals är företag som från start har siktet inställt på världsmarknaden. De har på senare år pekats ut som viktiga för Sveriges framtida tillväxt och jobbskapande. Den här rapporten undersöker svenska born globals inom tillverkning, handel och tjänstesektorn under 2000­-talet, och hur deras utveckling skiljer sig från andra företags. En slutsats är att tilltron till born globals som jobbskapare är för stor. Studien är genomförd av professor Magnus Henrekson, ekon.dr. Shon Ferguson och fil. lic. doktorand Louise Johannesson vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

Corporate Governance på dagens aktiemarknad och de institutionella investerarnas roll – ett regleringsperspektiv

Den här publikationen diskuterar hur agendan för corporate governance regleringen behöver anpassas till den moderna aktiemarknaden, med utgångspunkt i ny empiri och en ekonomisk analys av de förändringar som ägt rum i beståndet av publika bolag, aktiemarknadens funktionssätt och de institutionella investerarnas ökande dominans. Boken är skriven av Mats Isaksson, Head of the Corporate Affairs Division och Serdar Çelik, Senior Economist, båda vid OECD.

Intraprenörskapskompassen

Företagens förmåga att skapa ett intraprenöriellt klimat som gynnar innovation och förnyelse har en central betydelse för deras fortsatta framgång. Trots detta är intraprenörskap ett relativt outforskat ämne och kunskapen om intraprenören låg. I Intraprenörskapskompassen ges svar på frågor om vem som är den typiska intraprenören i svenska företag och hur det intraprenöriella klimatet kan stärkas för att frigöra den inneboende tillväxtpotentialen. Rapporten är skriven av professor Ivo Zander, Dr. Katarina Blomkvist och Dr. Philip Kappen.

Miljardvallen – Tio svenska företag om hur man skapar framgång genom export

Med boken Miljardvallen vill Forum for Global Business bidra till internationaliseringen av små och medelstora företag. I boken beskrivs hur tio svenska företag växt och blivit framgångsrika genom att gå på export. Företagen representerar olika branscher och tillsammans är de en spegelbild av ett dynamiskt svenskt näringsliv under ständig förändring. Genom hårt arbete har företagen nått framgång och varje historia är en spännande berättelse värd att läsa. Ambitionen med boken är att inspirera fler företag till att våga ta steget ut på den globala marknaden.

Manifest – Utveckla förutsättningarna för företag att lyckas på världsmarknaden

I boken Miljardvallen presenteras sju förslag som kan stärka företag i Sverige på världsmarknaden. Detta manifest ger en bakgrund till dessa förslag utifrån befintliga rapporter och undersökningar.

Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad

De senaste årtiondena har såväl svensk som internationell börshandel genomgått en total omvandling, från att vara en nationell och halvt offentlig marknad till att bli en bolagiserad, privatiserad och global verksamhet. För Stockholmsbörsen var denna omvandling särskilt dramatisk eftersom en monopolverksamhet inom loppet av några år ersattes av en privatägd rörelse som aktivt försökte förvärva andra aktörer på den internationella marknaden. I denna bok beskrivs och analyseras Stockholmsbörsens utveckling och omvandling från 1960-talets mitt fram till början av 2010-talet.
Författarna är ekonomiskhistorikerna Mats Larsson, Oskar Broberg, Peter Hedberg, Lars Karlsson, Åsa Malmström-Rognes, Tom Petersson och Anders Ögren.

Aktie, aktiebolag, aktiemarknad – en vänbok till Johan Munck

Johan Munck har sedan många år en central roll inom utvecklingen av associationsrätt, aktiemarknadsrätt och värdepappersrätt. I uppdrag som utredare, domare, skiljeman, ordförande i flera viktiga nämnder och på andra sätt är han flitigt verksam med en oerhörd arbetskapacitet och stort inflytande. I samband med hans 70-årsdag författade arton av hans vänner och kollegor denna skrift om aktier, aktiebolag och aktiemarknaden. Skriften är sammanställd av Högsta domstolens ordförande, justitierådet Marianne Lundius, civilekonomen Ragnar Boman och adj. professorn Rolf Skog, som alla har samarbetat nära Johan Munck.

Regelfrågor på en förändrad kapitalmarknad

Kapitalmarknaden har förändrats radikalt under senare år. Avregleringar har öppnat för en internationalisering av ägandet och i många av de stora svenska börsbolagen är idag utländska ägare i majoritet. Även ägarstrukturen har förändrats. Det är inte privata utan institutionella ägare som dominerar. Det gäller i Sverige och i övriga världen. Samtidigt har det utvecklats en kapitalmarknad utanför börsen bl.a. genom hedgefonder och private equityfonder. CGF har samlat ett antal forskare och praktiker med intresse för regelfrågor på kapitalmarknaden för att diskutera vad ägarförändringarna bör få för inverkan på regleringen av kapitalmarknaden. Resultatet av diskussionerna presenteras i denna bok av Gunnar Nord och Per Thorell.

Svensk Innovationskraft II – Ur Startblocken

I den här boken ger Forum for Innovation Management, FIM, en samlad bild av Sveriges förutsättningar som innovationsland nu och i framtiden. Bokens teman speglar FIMs seminarier och salongsdebatter under 2004–2007 och baseras på intervjuer och texter av tongivande personer i Innovationssverige, bland andra Ayad Al Saffar, Efva Attling, Leif Johansson, Lars G Josefsson, Margareta Norell Bergendal, Maud Olofsson, Alf Rehn, Lena Treschow Torell, Per Unckel och Thomas Östros. Boken avslutas med ett manifest riktat till Sveriges beslutsfattare i innovationsfrågor.

The Future Of Corporate Governance: The Stockholm Symposium 2004

Bolagsstyrningsdebatten koncentrerar sig kring hur systemet för aktieägare, institutioner och reglering ska utformas för att säkerställa största möjliga effektivitet och samtidigt gynna innovation i enskilda företag och näringslivet i allmänhet. Genom en kombination av ekonomisk teori och rättsteori behandlar bolagsstyrningen en av de viktigaste aspekterna av marknadsekonomins funktion. År 1993 anordnade CGF ett internationellt symposium i Stockholm där några av världens främsta experter inom bolagsstyrning deltog. Tio år senare hölls ett jubileumseminarium med i stora drag samma grupp av framstående talare, där bolagsstyrningen under det senaste decenniet diskuterades och framtiden prognostiserades. Denna bok innehåller resultatet av det seminariet.

Missa inte vår podd Smart Society Sweden

I Smart Society Sweden bjuder Elizabeth Wallentin med gäster på inspirerande samtal om den svenska modellen och hur Sverige arbetar för att skapa framtidens smarta samhälle. Vi får ta del av framgångsexempel, erfarenheter och lärdomar i syfte dela med oss av kunskap till andra som står inför samma utmaningar.