Historia

1986-1991

Karl-Adam Bonniers Stiftelse bildades 1986 som ett resultat av entreprenören Karl-Adam Bonniers ekonomiska livsverk. Karl-Adam Bonniers ambition var att stiftelsen skulle stödja svenskt företagande och vara till allmän nytta genom att undersöka och sprida kunskap om näringslivets villkor.

Under de första åren delade stiftelsen ut stipendier och forskningsstöd främst till jurister inom den akademiska världen. 1988-1991 lämnades stöd till bland annat forskare vid juridiska institutionen vid Stockholms universitet, Umeås juridiska fakultet, Handelshögskolan i Stockholm och Institutet för Företagsledning. Bidrag tilldelades även uppförandet av ett nytt ”Juristernas Hus” inom Stockholms universitet; Rättsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet, EG-Centret; samt Stora Huset AB, ett faktabibliotek med litteratur om börsnoterade företag (numera överfört till Campus Gotland, Uppsala Universitet och Almedalsbiblioteket och benämnt Svenskt Företagsbibliotek).

Stipendium på ett studieår vid Darden School of Business, University of Virginia tilldelades även elever vid Handelshögskolan (läs mer om Karl-Adam Bonniers Stipendium här). Därtill anordnades flertalet seminarium, bland annat ett på Handelshögskolan på temat casemetodik.

1991-1998

Engagemanget utvecklades inom framförallt två ämnesområden: Corporate Governance (bolagsstyrning) och högskoleutbildning. 1993 etablerades verksamheten Corporate Governance Forum mot bakgrund av det internationella nätverk av ekonomer och jurister som Rolf Skog och Mats Isaksson byggt upp i samband med sitt arbete med Ägarutredningen (en parlamentarisk sammansatt utredning med uppgift att kartlägga ägandet och inflytandet i svenskt näringsliv). Rolf Skog och Mats Isaksson presenterade ett förslag om fortsatt diskussion för Gunnar Nord och Karl-Adam Bonnier 1992 och i december 1993 hålls Corporate Governance Forums första internationella seminarium, på Nedre Manilla. Corporate Governance Forum fortsätter därefter att publicera skrifter om bolagsstyrning och arrangera seminarier med olika infallsvinklar.

”Den kunskap som fanns hos en internationell krets av experter blev omedelbart tillgänglig också för en svensk publik. Seminariet stärkte även Sveriges ställning som en referens i den internationella Corporate Governance debatten. Jag tror inte Sverige hade varit på den internationella kartan utan Corporate Governance Forums medvetna strävan att skapa en brygga mellan inhemsk och utländsk forskning. Som en följd har nog inget litet land en sådan ställning i den internationella Corporate Governance debatten som Sverige.” – Mats Isaksson, 2011. 

1998-2005

1998 fördes samtal om att fokusera mer på mindre, nya och innovativa företag. Verksamheten Forum for Innovation Management (FIM) bildades år 1999 i samarbete med Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) och Stockholms Teknikhöjd. Det första större seminariet hölls i augusti 2002 på temat ”Nationell innovationspolitik – Får Sverige en innovationsminister efter valet 2002?”
Seminarier arrangerades bland annat tillsammans med SSES, KTH, Moscow State University, St. Petersburg University och Helsingfors Tekniska Högskola. I april 2004 överlämnades FIMs första antologi, ”Svensk Innovationskraft”, en sammanställning av FIMs seminarier de första tre åren, till Pär Nuder, socialdemokratisk samordningsminister.

”FIMs syfte är att aktivt verka för utvecklingen av Svensk innovationskraft. Den grundföreställning som FIM verkar från är att det svenska näringslivets framtida konkurrenskraft ligger i förmågan att identifiera, stödja och utveckla de innovativa, kreativa och entreprenöriella krafterna i samhället. FIM tror att det är genom innovationskraft och skapande fantasi som Sverige erhåller internationell konkurrenskraft och därigenom förutsättningar för ett mänskligare samhälle. FIM tror också att det är genom korsbefruktning av olika vetenskapsområden och branscher, och genom att föra samman humaniora med natur- och samhällsvetenskap, som Sverige kan utveckla just denna innovativa förmåga. FIM bedriver sin verksamhet genom debatter, seminarier och konferenser, samt genom ett visst ekonomiskt stöd till innovationsfrämjande aktiviteter.” – Svensk Innovationskraft (2004), inlaga ­ 

2005-2012

FIM konstaterade att Sverige var bland de bästa länderna i världen när det gäller uppfinningar och nya patent. När det gäller att kommersialisera bra idéer och låta dem bli livaktiga företag var det däremot sämre. FIM kallade detta för den ”svenska anomalin”. Som en följd publicerade FIM år 2008 sin andra antologi, ”Svensk Innovationskraft II – Ur Startblocken” vars teman speglar FIMs seminarier och salongsdebatter under 2004–2007 och baseras på intervjuer och texter av tongivande personer i Innovationssverige.

Samtidigt föds KABS innovationsfond (KIF). Tanken var att hjälpa företag i ett tidigt skede med erfarenhet och såddkapital, samtidigt som man på nära håll skulle kunna uppleva och dokumentera de stötestenar som nya företag möter. Målgruppen var nystartade tillväxtorienterade innovationsföretag på Teknikhöjden, med ursprung från starthusen på Kungl. Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Karolinska institutet. Portföljen utgjordes av innovativa företag inom bland annat läkemedelsbranschen, maskinindustrin och IT-branschen.

”KABS innovationsfond ska tillföra erfarenhet och kapital till nystartade tillväxtorienterade innovationsföretag. Syftet är att accelerera företagens tidiga utveckling samt stimulera till framtida lönsamhet. Innovationsfonden ska samtidigt ge KABS ökad kunskap om små företags utvecklingsfaser och framgångsfaktorer.”

Vill du veta mer om våra verksamheter? Följ länken ”Verksamheter” i huvudmenyn.