Publikationer

Kunskaper och insikter som genereras genom stiftelsens forskning och verksamhetsområden sprids genom våra egna publikationer. För att beställa våra publikationer kontakta kansliet.

Kontrollägande och uppköpsreglering

Kontrollägande och uppköpsreglering

En fråga som fått växande betydelse i bolagsstyrningsdebatten är den om aktieägarnas engagemang i de noterade bolagens styrning, och särskilt vilka regleringsåtgärder som kan vidtas för att åstadkomma ett ökat ägarengagemang. I denna akademiska avhandling ställs denna fråga i relation till reglerna om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, i syfte att undersöka hur dessa regler påverkar förutsättningarna för aktieägare att engagera sig i börsbolagens styrning. Boken är skriven av Erik Lidman som är verksam som forskare och lärare vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, samt verksam inom Corporate Governance Forum.

Corporate Governance Forum, 2020
Språk: svenska
ISBN:978-91-88929-17-4

Köp online

Ägarstrukturerna i världens största börsbolag

Ägarstrukturerna i världens största börsbolag

OECD:s kartläggning av ägarstrukturerna i världens 10 000 största börsbolag i 54 länder runtom i världen, med ett sammanlagt värde av 75 000 miljarder dollar, är unik. Rapporten innehåller ovärderliga fakta och en analys av de faktiska ägarstrukturerna i världens börsbolag samt de trender som för närvarande omformar bolagsstyrningslandskapet. Bland annat påvisas omfattningen av ägarkoncentration, institutionalisering och offentligt ägande. Rapport kommer sannolikt att få stor betydelse för bolagsstyrningsdebatten i såväl Sverige som internationellt under lång tid framöver. Författarna till rapporten är Alejandra Medina, Adriana De La Cruz och Yung Tang, under ledning av Mats Isaksson, ansvarig för Corporate Governance and Corporate Finance Division på OECD.

Corporate Governance Forum, 2019
Språk: Engelska
ISBN: 978-91-88929-14-3

Ladda ner

Intraprenörskapskompassen 2019 – Grönt intraprenörskap

Intraprenörskapskompassen 2019 – Grönt intraprenörskap

Intraprenörskapskompassen tar temperaturen på det intraprenöriella klimatet i svenska företag och visar på hur tillväxtpotentialen kan frigöras. Denna tredje och sista rapport fokuserar på grön förnyelse i privat och offentlig sektor. Att vi lyckas i den gröna omställningen är en av vår tids viktigaste frågor. Intraprenörskapskompassen 2019 visar dock tydligt att omställningstakten är låg trots och att offentlig sektor halkar efter även när det gäller det gröna intraprenörskapet. Rapporten är skriven av professor Ivo Zander, Dr. Katarina Blomkvist och Dr. Philip Kappen.

Karl-Adam Bonniers Stiftelse, 2019
Språk: svenska
ISBN: 978-91-983763-4-0

Ladda ner

Almost Perfekt – How Sweden Works and What We Can Learn From It

Almost Perfekt – How Sweden Works and What We Can Learn From It

Efter att ha bott i Sverige i sex år har journalisten David Crouch förmågan att se på Sverige med ett utifrån perspektiv. Baserat på över 70 intervjuer med beslutsfattare och tongivande personer inom näringslivet och svensk politik, gör han i denna bok en resa genom det svenska samhället. Almost Perfekt beskriver hur Sverige skiljer sig från resten av världen och vad världen kan lära av Sverige i en tid av ökad polarisering. Boken är en vidareutveckling av hans tidigare bok Bumblebee Nation.

Bonnier Publishing, 2019
Språk: Engelska
ISBN: 978-1-78870-156-3

Köp online

Corporate Governance and Stewardship in a Stakeholder World

Corporate Governance and Stewardship in a Stakeholder World

Bara några veckor innan sin bortgång besökte Peter Montagnon Corporate Governance Forum i Stockholm där han gav ett mycket uppskattat anförande. Han skickade oss också en redigerad version av sina anteckningar, som han uppmanade oss att sprida vidare. Vi är glada att presentera dessa nedan med en hyllning av Peters vän och före detta kollega John Plender, Senior Editorial Columnist på Financial Times.

Corporate Governance Forum, 2019
Språk: Engelska

Ladda ner

Intraprenörskapskompassen 2018

Intraprenörskapskompassen 2018 – Digitalt intraprenörskap

Intraprenörskapskompassen tar temperaturen på det intraprenöriella klimatet i svenska företag och visar på hur tillväxtpotentialen kan frigöras. Årets rapport fokuserar på digital förnyelse och attityden till risk i privat och offentlig sektor. Att Sverige förblir i framkant av den digitala transformationen är avgörande för vår fortsatta konkurrenskraft. Intraprenörskapskompassen 2018 visar på tydliga skillnader i attityd och digital kompetens mellan olika industrier och geografiska platser. Rapporten är skriven av professor Ivo Zander, Dr. Katarina Blomkvist och Dr. Philip Kappen.

Karl-Adam Bonniers Stiftelse, 2018
Språk: svenska
ISBN: 978-91-983763-3-3

Bumblebee Nation – The hidden story of the new Swedish Model

Bumblebee Nation – The hidden story of the new Swedish Model

I likhet med humlan har svensk ekonomi flera särdrag som borde hindra den från att flyga. Detta till trots flyger landets ekonomi bättre än många andra länders. Med ett utifrånperspektiv studerar ekonomijournalisten David Crouch hur Sveriges ekonomi fungerar och hur den nya svenska modellen har utvecklats. Välfärdssystemet, fackförbundens roll, pappaledighet, kvinnors roll på arbetsmarknaden och de senaste årens immigration är områden som analyseras. Boken bygger på intervjuer med ett stort antal företagsledare och beslutsfattare som bidragit till den svenska humlans framfart.

”David Crouch provides a great guide to the much-cited but little examined Swedish model – especially how it has evolved over time and the challenges it now faces.”

Richard Milne, Financial Times Nordic and Baltic Correspondent

Karl-Adam Bonniers Stiftelse, 2018
Språk: Engelska
ISBN: 978-91-983763-2-6

Köp online

Fientliga uppköpserbjudanden – noteringar från ett kvällsseminarium

Fientliga uppköpserbjudanden – noteringar från ett kvällsseminarium

I januari 2017 höll Corporate Governance Forum ett kvällsseminarium på temat ”fientliga uppköpserbjudanden”. Vid seminariet behandlades ett antal frågor rörande fientliga bud, däribland framväxten av regleringen av fientliga uppköpserbjudanden och vad dagens takeover-regler säger på temat. Även frågor om tvångsinlösen efter ett uppköpserbjudande diskuterades samt huruvida det går att kalla ett uppköpserbjudande fientligt. Denna bok sammanfattar de förberedda inlägg som presenterades vid seminariet. Boken är sammanställd av Erik Sjöman, Rolf Skog och Erik Lidman.

Corporate Governance Forum, 2018
Språk: Svenska
ISBN 978-91-85333-86-8

Ladda ner

Born globals – fakta och önsketänkande

Born globals – fakta och önsketänkande

Born globals är företag som från start har siktet inställt på världsmarknaden. De har på senare år pekats ut som viktiga för Sveriges framtida tillväxt och jobbskapande. Den här rapporten undersöker svenska born globals inom tillverkning, handel och tjänstesektorn under 2000­-talet, och hur deras utveckling skiljer sig från andra företags. En slutsats är att tilltron till born globals som jobbskapare är för stor. Studien är genomförd av professor Magnus Henrekson, ekon.dr. Shon Ferguson och fil. lic. doktorand Louise Johannesson vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

Karl-Adam Bonniers Stiftelse, 2018
Språk: Svenska
ISBN: 978-91-983763-1-9

Ladda ner

Corporate Governance på dagens aktiemarknad och de institutionella investerarnas roll – ett regleringsperspektiv

Corporate Governance på dagens aktiemarknad och de institutionella investerarnas roll – ett regleringsperspektiv

Den här publikationen diskuterar hur agendan för corporate governance regleringen behöver anpassas till den moderna aktiemarknaden, med utgångspunkt i ny empiri och en ekonomisk analys av de förändringar som ägt rum i beståndet av publika bolag, aktiemarknadens funktionssätt och de institutionella investerarnas ökande dominans. Boken är skriven av Mats Isaksson, Head of the Corporate Affairs Division och Serdar Çelik, Senior Economist, båda vid OECD.

Corporate Governance Forum, 2018
Språk: Engelska
ISBN: 978-91-85333-83-7

Ladda ner

Intraprenörskapskompassen

Intraprenörskapskompassen

Företagens förmåga att skapa ett intraprenöriellt klimat som gynnar innovation och förnyelse har en central betydelse för deras fortsatta framgång. Trots detta är intraprenörskap ett relativt outforskat ämne och kunskapen om intraprenören låg. I Intraprenörskapskompassen ges svar på frågor om vem som är den typiska intraprenören i svenska företag och hur det intraprenöriella klimatet kan stärkas för att frigöra den inneboende tillväxtpotentialen. Rapporten är skriven av professor Ivo Zander, Dr. Katarina Blomkvist och Dr. Philip Kappen.

Karl-Adam Bonniers Stiftelse, 2017
Språk: svenska
ISBN: 978-91-639-5649-2

Ladda ner

Miljardvallen

Miljardvallen – Tio svenska företag om hur man skapar framgång genom export

Med boken Miljardvallen vill Forum for Global Business bidra till internationaliseringen av små och medelstora företag. I boken beskrivs hur tio svenska företag växt och blivit framgångsrika genom att gå på export. Företagen representerar olika branscher och tillsammans är de en spegelbild av ett dynamiskt svenskt näringsliv under ständig förändring. Genom hårt arbete har företagen nått framgång och varje historia är en spännande berättelse värd att läsa. Ambitionen med boken är att inspirera fler företag till att våga ta steget ut på den globala marknaden.

Forum for Global Business, 2016
Språk: svenska
ISBN: 978-91-983763-0-2
Pris: 50 SEK + frakt

Ladda ner
Läs online

Manifest

Manifest – Utveckla förutsättningarna för företag att lyckas på världsmarknaden

I boken Miljardvallen presenteras sju förslag som kan stärka företag i Sverige på världsmarknaden. Detta manifest ger en bakgrund till dessa förslag utifrån befintliga rapporter och undersökningar.

Forum for Global Business, 2016
Språk: svenska

Ladda ner
Läs online

Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad

Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad

De senaste årtiondena har såväl svensk som internationell börshandel genomgått en total omvandling, från att vara en nationell och halvt offentlig marknad till att bli en bolagiserad, privatiserad och global verksamhet. För Stockholmsbörsen var denna omvandling särskilt dramatisk eftersom en monopolverksamhet inom loppet av några år ersattes av en privatägd rörelse som aktivt försökte förvärva andra aktörer på den internationella marknaden. I denna bok beskrivs och analyseras Stockholmsbörsens utveckling och omvandling från 1960-talets mitt fram till början av 2010-talet.
Författarna är ekonomiskhistorikerna Mats Larsson, Oskar Broberg, Peter Hedberg, Lars Karlsson, Åsa Malmström-Rognes, Tom Petersson och Anders Ögren.

Karl-Adam Bonniers Stiftelse, 2016
Språk: svenska
ISBN: 978-91-7504-303-6

Köp online

Aktie, aktiebolag, aktiemarknad

Aktie, aktiebolag, aktiemarknad – en vänbok till Johan Munck

Johan Munck har sedan många år en central roll inom utvecklingen av associationsrätt, aktiemarknadsrätt och värdepappersrätt. I uppdrag som utredare, domare, skiljeman, ordförande i flera viktiga nämnder och på andra sätt är han flitigt verksam med en oerhörd arbetskapacitet och stort inflytande. I samband med hans 70-årsdag författade arton av hans vänner och kollegor denna skrift om aktier, aktiebolag och aktiemarknaden. Skriften är sammanställd av Högsta domstolens ordförande, justitierådet Marianne Lundius, civilekonomen Ragnar Boman och adj. professorn Rolf Skog, som alla har samarbetat nära Johan Munck.

Corporate Governance Forum, 2013
Språk: svenska
ISBN: 9789185333479
Pris: 559 SEK

Ladda ner

Regelfrågor på en förändrad kapitalmarknad

Regelfrågor på en förändrad kapitalmarknad

Kapitalmarknaden har förändrats radikalt under senare år. Avregleringar har öppnat för en internationalisering av ägandet och i många av de stora svenska börsbolagen är idag utländska ägare i majoritet. Även ägarstrukturen har förändrats. Det är inte privata utan institutionella ägare som dominerar. Det gäller i Sverige och i övriga världen. Samtidigt har det utvecklats en kapitalmarknad utanför börsen bl.a. genom hedgefonder och private equityfonder. CGF har samlat ett antal forskare och praktiker med intresse för regelfrågor på kapitalmarknaden för att diskutera vad ägarförändringarna bör få för inverkan på regleringen av kapitalmarknaden. Resultatet av diskussionerna presenteras i denna bok av Gunnar Nord och Per Thorell.

Corporate Governance Forum, 2009
Språk: svenska
ISBN: 9789172233515
Pris: 373 SEK

Ladda ner

Svensk Innovationskraft II – Ur Startblocken

Svensk Innovationskraft II – Ur Startblocken

I den här boken ger Forum for Innovation Management, FIM, en samlad bild av Sveriges förutsättningar som innovationsland nu och i framtiden. Bokens teman speglar FIMs seminarier och salongsdebatter under 2004–2007 och baseras på intervjuer och texter av tongivande personer i Innovationssverige, bland andra Ayad Al Saffar, Efva Attling, Leif Johansson, Lars G Josefsson, Margareta Norell Bergendal, Maud Olofsson, Alf Rehn, Lena Treschow Torell, Per Unckel och Thomas Östros. Boken avslutas med ett manifest riktat till Sveriges beslutsfattare i innovationsfrågor.

Forum for Innovation Management, 2008
Språk: svenska
ISBN: 978-91-633-2409-3

Ladda ner

The Future Of Corporate Governance: The Stockholm Symposium 2004

The Future Of Corporate Governance: The Stockholm Symposium 2004

Bolagsstyrningsdebatten koncentrerar sig kring hur systemet för aktieägare, institutioner och reglering ska utformas för att säkerställa största möjliga effektivitet och samtidigt gynna innovation i enskilda företag och näringslivet i allmänhet. Genom en kombination av ekonomisk teori och rättsteori behandlar bolagsstyrningen en av de viktigaste aspekterna av marknadsekonomins funktion. År 1993 anordnade CGF ett internationellt symposium i Stockholm där några av världens främsta experter inom bolagsstyrning deltog. Tio år senare hölls ett jubileumseminarium med i stora drag samma grupp av framstående talare, där bolagsstyrningen under det senaste decenniet diskuterades och framtiden prognostiserades. Denna bok innehåller resultatet av det seminariet.

Corporate Governance Forum, 2004
Språk: engelska
ISBN: 9185333018
Pris: 294 kr

Ladda ner

Svensk Innovationskraft

Svensk Innovationskraft

Med den här boken vill FIM ge Sveriges beslutsfattare en samlad bild av utmaningar och förslag på förändringar för att Sverige ska få ett väl fungerande innovationssystem. Innovationer, entreprenörskap och småföretagande är eftersatta områden även om beslutsfattare numera samstämmigt har börjat efterlysa en vitalisering. Baserad på personliga intervjuer och inlägg av bl a Anders Flodström, Gun Hellsvik, Håkan Lans, Michael Treschow m fl från Forum for Innovation Managements seminarier och salongsdebatter under 2001-2003.

Forum for Innovation Management, 2004
Språk: svenska
ISBN: 91-85084-23-9

Ladda ner

Corporate Group Law For Europe

Corporate Group Law For Europe

Förekomsten av koncerner – flera oberoende bolag som för det mesta är sammankopplade i en kedja för att i praktiken bilda en kommersiell enhet – har länge varit en verklighet över hela världen. De flesta av EU: s medlemsstater har valt att inte infört några lagar på detta område. Åsikter uttrycks dock både gällande nödvändigheten av regleringar samt huruvida de olika omständigheterna som uppstår i bolagsrätten medför systematiska regleringar. I denna bok undersöker vi frågan om Europa behöver en koncernlagstiftning och vad den i så fall ska reglera och på vilken nivå.

Corporate Governance Forum, 2000
Språk: engelska
ISBN: 9172230800
Pris: 276 SEK

Share Repurchases In Sweden – Is It Time For A Change? 

Share Repurchases In Sweden – Is It Time For A Change?

Aktiebolagslagen tillåter inte att aktiebolag återköper sina egna aktier. I detta avseende är svensk lagstiftning strängare än de flesta andra länder. Nu utmanas dock den svenska positionen från olika håll. I den här boken ger Rolf Skog, en av Sveriges främsta experter inom bolagsstyrning, en bakgrund till debatten och en sammanfattning av återköpsregler i olika länder. Han ger även en inblick i fördelarna och nackdelarna med att tillåta företagen att återköper aktier, samt ett förslag på hur framtida svensk lagstiftning skulle kunna utformas.

Obs! Sedan boken gavs ut har den svenska aktiebolagslagen ändrats till en mer tillåtande inställning till återköp av egna aktier i publika aktiebolag. Boken åskådliggör dock den debatt som ledde fram till förändringen.

Corporate Governance Forum, 1996
Språk: engelska
ISBN: 9139200329
Pris: ej tillgänglig hos förlaget

Aspects of Corporate Governance

Aspects of Corporate Governance

Bolagsstyrning som ämne har fått en ökad uppmärksamhet bland beslutsfattare, praktiker, forskare och investerare. I huvudsak handlar diskussionen om regelverket som påverkar fördelningen och övervakningen av företagens resurser. Genom en kombination av ekonomisk teori och rättsvetenskap behandlar bolagsstyrningen en av de viktigaste aspekterna av marknadsekonomins funktion, särskilt i tider med snabb internationalisering och förändrade ägarstrukturer. Denna bok sammanfattar diskussionerna förda vid ett internationellt symposium på bolagsstyrningstemat som arrangerades av CGF 1993. Innehållet täcker uppkomsten och utvecklingen av debatten inom bolagsstyrning i USA och ger en inblick i den aktuella debatten i vissa europeiska länder.

Corporate Governance Forum, 1995
Språk: engelska
ISBN: 9175986558
Pris: 415 SEK

Does Sweden Need a Mandatory Bid Rule?: A Critical Analysis

Does Sweden Need a Mandatory Bid Rule?: A Critical Analysis

Under det senaste decenniet har förslaget att införa en regel om budplikt för den svenska aktiemarknaden tagits fram. Regeln skulle innebära att en aktieägare med en viss procentandel av rösterna i ett börsnoterat bolag åläggs att lämna ett offentligt uppköpserbjudande på resterande utestående aktier i bolaget. I den här boken ger Rolf Skog, en av Sveriges ledande experter inom bolagsstyrning, en bakgrund till debatten tillsammans med en sammanfattning av regleringen om budplikt i olika länder. Han ger även en kritisk analys av argumenten för och emot en obligatorisk budplikt och avråder från en introduktion i Sverige. Det här är en bok som borde vara av intresse i alla länder där frågor om bolagsstyrning är en del av den offentliga debatten.

Corporate Governance Forum, 1995
Språk: engelska
ISBN: 9175987023
Pris: ej tillgänglig hos förlaget