Forskning

För att bidra till ökad kunskap inom företagsekonomi och företagsjuridik, initierar och finansierar Karl-Adam Bonniers Stiftelse forskningsprojekt kopplade till aktuella frågor inom dessa områden. Nedan presenteras några av våra senaste forskningsprojekt.

Företagsobligationernas marknadsförändringar efter finanskrisen och dess roll i finansieringen av mindre tillväxtföretag

Sedan den globala finanskrisen 2008 har företagsobligationer fått en ökad betydelse i finansieringen av icke-finansiella bolag. De främsta orsakerna till denna trend är bankernas sänkta belåningsvilja till icke-finansiella bolag och de historiskt låga räntenivåerna. Från att ha varit en försumbar källa till extern finansiering för tio år sedan, har företagsobligationer fått en avgörande betydelse även i tillväxtländer. Med några få undantag domineras dock företagsobligationsmarknaden fortfarande av stora icke-finansiella företag globalt.

Detta forskningsprojekt är ett samarbete mellan Karl-Adam Bonniers Stiftelse och OECD, där forskarna undersöker företagsobligationsmarknaden globalt med fokus på trender och hur marknaden fungerar efter finanskrisen, utvecklingen av obligaionsinnehavarens rättigheter och användandet av företagsobligationer bland mindre bolag. Projektet genomförs under 2018-2020 under ledning av Mats Isaksson, Serdar Çelik, och Dr. Gül Demirtaş.

Ladda ner rapporten: Corporate Bond Markets in a Time of Unconventional Monetary Policy (engelska).

Mats Isaksson
Head of the Corporate Affairs Division, OECD
Serdar Çelik
Senior Economist, OECD
Gül Demirtaş
Gästforskare, Sabanci University

Intraprenörskapskompassen

Företagens förmåga att skapa ett intraprenöriellt klimat som gynnar innovation och förnyelse har en central betydelse för deras fortsatta framgång. Intraprenörskapskompassen (IK) är ett 4-årigt forskningsprojekt som utformar, genomför och kommunicerar årligt återkommande undersökningar av det intraprenöriella klimatet i etablerade svenska företag. Syftet är att öka vår kunskap och stärka förnyelsekraften hos företag i Sverige. Den långsiktiga målsättningen är att IK ska bli ett attraktivt verktyg för företag att mäta och utveckla sitt intraprenöriella klimat och därigenom stärka sin förnyelse- och konkurrenskraft.

Forskningsprojektet medfinansieras av VINNOVA och genomförs av Uppsala Universitet under ledning av professor Ivo Zander, Dr. Katarina Blomkvist och Dr. Philip Kappen. Projektet pågick under perioden 2016-2019.

Läs mer om projektet.

Ladda ner rapporten: Intraprenörskapskompassen 2019 – Grönt intraprenörskap.

Ladda ner rapporten: Intraprenörskapskompassen 2018 – Digitalt intraprenörskap.

Ladda ner rapporten: Intraprenörskapskompassen 2017.

Professor Ivo Zander
Professor i företagsekonomi med inr. mot entreprenörskap, Uppsala universitet
Dr. Katarina Blomkvist
Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet,
Projektledare IM
Dr. Philip Kappen
Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Born Globals

Under senare tid har intresset vuxit för så kallade Born Globals, d v s exceptionellt exportorienterade företag som snabbt efter uppstart etablerar sig på flera utländska marknader. Ofta handlar det om innovativa företag inom high-tech branscher som IT, dataspel, musik eller design. Forskningsprojektet Born Globals syftar till att identifiera de svenska Born Global-företagen, analysera deras utveckling och undersöka vilka egenskaper som gör dem framgångsrika på utländska marknader.

Forskningsprojektet genomförs av Institutet för Näringslivsforskning (IFN), ett av de ledande privata forskningsinstituten inom Economics i Europa, under ledning av professor Magnus Henrekson, ekon.dr. Shon Ferguson och fil. lic. doktorand Louise Johannesson. Projektet avslutades 2018.

Ladda ner rapporten.
Ladda ner rapporten (på engelska).
Ladda ner rapporten: The Long-Run Performance of Born Globals in Computing: The Role of Digital Platforms.

Magnus Henrekson
Professor, VD, Institutet för näringslivsforskning
Dr. Shon Ferguson
Forskare, Institutet för Näringslivsforskning
Louise Johannesson
Forskare, Institutet för Näringslivsforskning

Optioner, beskattning och entreprenöriellt företagande

I USA har optionsinstrumentet fått en avgörande betydelse för den entreprenöriella sektorn. I Sverige har dock optioner använts avsevärt mindre och fungerat sämre. Syftet med detta forskningsprojekt var därför att försöka förklara varför och genom vilka mekanismer optioner kan användas för att skapa incitament för olika aktörer för att framgångsrikt bygga ett innovationsbolag. Inom ramen för projektet studerades bland annat i detalj de avgörande skillnaderna i de svenska och amerikanska skattereglerna för optioner, samt hur optioner bör behandlas skattemässigt.

Forskningsprojektet genomfördes av Institutet för Näringslivsforskning (IFN), ett av de ledande privata forskningsinstituten inom Economics i Europa, under ledning av professor Magnus Henrekson. Projektet avslutades 2016.

Ladda ner rapport (2016)

Ladda ner rapport (2017)

Magnus Henrekson
Professor, VD, Institutet för näringslivsforskning

Spelregler för tillväxtorienterat entreprenörskap

En utmaning i entreprenörsforskning är att mäta företagande. Att förlita sig på andelen egenföretagare kan vara problematiskt, då en överväldigande majoritet saknar eller bara har någon enstaka anställd och ingen ambition att växa. Småföretag har studerats intensivt i decennier och tillgången till data är stor. Tillväxtföretag har dock sällan kvantifierats och har därför inte kunnat studeras på samma sätt. Alltmer tyder på att dessa typer av företag skiljer sig åt konceptuellt och påverkas olika av ekonomisk politik. Syftet med detta forskningsprojekt var därför att undersöka hur juridiska regelverk och skattesystemets utformning påverkar det tillväxtorienterade entreprenörskapet.

Forskningsprojektet genomfördes av Institutet för Näringslivsforskning (IFN), ett av de ledande privata forskningsinstituten inom Economics i Europa, under ledning av professor Magnus Henrekson. Projektet avslutades 2015.

Ladda ner rapport (2015)

Ladda ner rapport (2014)

Magnus Henrekson
Professor, VD, Institutet för näringslivsforskning

Corporate Governance på dagens aktiemarknad och de institutionella investerarnas roll – ett regleringsperspektiv

Syftet med detta forskningsprojekt har varit att med hjälp av ny empiri och en ekonomisk analys av de förändringar som ägt rum i beståndet av publika bolag, aktiemarknadens funktionssätt och de institutionella investerarnas ökande dominans diskutera hur agendan för corporate governance regleringen behöver anpassas till den moderna aktiemarknaden.

Forskningsprojektet genomfördes av Mats Isaksson, Head of the Corporate Affairs Division och Serdar Çelik, Senior Economist, båda vid OECD. Projektet mynnade ut i två rapporter, Who Cares? Corporate Governance in Today’s Equity Markets samt Institutional Investors as Owners: Who are they and what do they do? som har haft betydande inflytande på dagens internationella corporate governance diskussion. Projektet avslutades 2014.

Ladda ner rapporten.

Mats Isaksson
Head of the Corporate Affairs Division, OECD
Serdar Çelik
Senior Economist, OECD