Svensk Innovationskraft II – Ur Startblocken

Svensk Innovationskraft II – Ur Startblocken

I den här boken ger Forum for Innovation Management, FIM, en samlad bild av Sveriges förutsättningar som innovationsland nu och i framtiden. Bokens teman speglar FIMs seminarier och salongsdebatter under 2004–2007 och baseras på intervjuer och texter av tongivande personer i Innovationssverige, bland andra Ayad Al Saffar, Efva Attling, Leif Johansson, Lars G Josefsson, Margareta Norell Bergendal, Maud Olofsson, Alf Rehn, Lena Treschow Torell, Per Unckel och Thomas Östros. Boken avslutas med ett manifest riktat till Sveriges beslutsfattare i innovationsfrågor.

Forum for Innovation Management, 2008
Språk: svenska
ISBN: 978-91-633-2409-3

Ladda ner

Svensk Innovationskraft

Svensk Innovationskraft

Med den här boken vill FIM ge Sveriges beslutsfattare en samlad bild av utmaningar och förslag på förändringar för att Sverige ska få ett väl fungerande innovationssystem. Innovationer, entreprenörskap och småföretagande är eftersatta områden även om beslutsfattare numera samstämmigt har börjat efterlysa en vitalisering. Baserad på personliga intervjuer och inlägg av bl a Anders Flodström, Gun Hellsvik, Håkan Lans, Michael Treschow m fl från Forum for Innovation Managements seminarier och salongsdebatter under 2001-2003.

Forum for Innovation Management, 2004
Språk: svenska
ISBN: 91-85084-23-9

Ladda ner