Kontrollägande och uppköpsreglering

Kontrollägande och uppköpsreglering

En fråga som fått växande betydelse i bolagsstyrningsdebatten är den om aktieägarnas engagemang i de noterade bolagens styrning, och särskilt vilka regleringsåtgärder som kan vidtas för att åstadkomma ett ökat ägarengagemang. I denna akademiska avhandling ställs denna fråga i relation till reglerna om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, i syfte att undersöka hur dessa regler påverkar förutsättningarna för aktieägare att engagera sig i börsbolagens styrning. Boken är skriven av Erik Lidman som är verksam som forskare och lärare vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, samt verksam inom Corporate Governance Forum.

Corporate Governance Forum, 2020
Språk: svenska
ISBN:978-91-88929-17-4

Köp online

Ägarstrukturerna i världens största börsbolag

Ägarstrukturerna i världens största börsbolag

OECD:s kartläggning av ägarstrukturerna i världens 10 000 största börsbolag i 54 länder runtom i världen, med ett sammanlagt värde av 75 000 miljarder dollar, är unik. Rapporten innehåller ovärderliga fakta och en analys av de faktiska ägarstrukturerna i världens börsbolag samt de trender som för närvarande omformar bolagsstyrningslandskapet. Bland annat påvisas omfattningen av ägarkoncentration, institutionalisering och offentligt ägande. Rapport kommer sannolikt att få stor betydelse för bolagsstyrningsdebatten i såväl Sverige som internationellt under lång tid framöver. Författarna till rapporten är Alejandra Medina, Adriana De La Cruz och Yung Tang, under ledning av Mats Isaksson, ansvarig för Corporate Governance and Corporate Finance Division på OECD.

Corporate Governance Forum, 2019
Språk: Engelska
ISBN: 978-91-88929-14-3

Ladda ner

Corporate Governance and Stewardship in a Stakeholder World

Corporate Governance and Stewardship in a Stakeholder World

Bara några veckor innan sin bortgång besökte Peter Montagnon Corporate Governance Forum i Stockholm där han gav ett mycket uppskattat anförande. Han skickade oss också en redigerad version av sina anteckningar, som han uppmanade oss att sprida vidare. Vi är glada att presentera dessa nedan med en hyllning av Peters vän och före detta kollega John Plender, Senior Editorial Columnist på Financial Times.

Corporate Governance Forum, 2019
Språk: Engelska

Ladda ner

Fientliga uppköpserbjudanden – noteringar från ett kvällsseminarium

Fientliga uppköpserbjudanden – noteringar från ett kvällsseminarium

I januari 2017 höll Corporate Governance Forum ett kvällsseminarium på temat ”fientliga uppköpserbjudanden”. Vid seminariet behandlades ett antal frågor rörande fientliga bud, däribland framväxten av regleringen av fientliga uppköpserbjudanden och vad dagens takeover-regler säger på temat. Även frågor om tvångsinlösen efter ett uppköpserbjudande diskuterades samt huruvida det går att kalla ett uppköpserbjudande fientligt. Denna bok sammanfattar de förberedda inlägg som presenterades vid seminariet. Boken är sammanställd av Erik Sjöman, Rolf Skog och Erik Lidman.

Corporate Governance Forum, 2018
Språk: Svenska
ISBN 978-91-85333-86-8

Ladda ner

Corporate Governance på dagens aktiemarknad och de institutionella investerarnas roll – ett regleringsperspektiv

Corporate Governance på dagens aktiemarknad och de institutionella investerarnas roll – ett regleringsperspektiv

Den här publikationen diskuterar hur agendan för corporate governance regleringen behöver anpassas till den moderna aktiemarknaden, med utgångspunkt i ny empiri och en ekonomisk analys av de förändringar som ägt rum i beståndet av publika bolag, aktiemarknadens funktionssätt och de institutionella investerarnas ökande dominans. Boken är skriven av Mats Isaksson, Head of the Corporate Affairs Division och Serdar Çelik, Senior Economist, båda vid OECD.

Corporate Governance Forum, 2018
Språk: Engelska
ISBN: 978-91-85333-83-7

Ladda ner

Aktie, aktiebolag, aktiemarknad

Aktie, aktiebolag, aktiemarknad – en vänbok till Johan Munck

Johan Munck har sedan många år en central roll inom utvecklingen av associationsrätt, aktiemarknadsrätt och värdepappersrätt. I uppdrag som utredare, domare, skiljeman, ordförande i flera viktiga nämnder och på andra sätt är han flitigt verksam med en oerhörd arbetskapacitet och stort inflytande. I samband med hans 70-årsdag författade arton av hans vänner och kollegor denna skrift om aktier, aktiebolag och aktiemarknaden. Skriften är sammanställd av Högsta domstolens ordförande, justitierådet Marianne Lundius, civilekonomen Ragnar Boman och adj. professorn Rolf Skog, som alla har samarbetat nära Johan Munck.

Corporate Governance Forum, 2013
Språk: svenska
ISBN: 9789185333479
Pris: 559 SEK

Ladda ner

Regelfrågor på en förändrad kapitalmarknad

Regelfrågor på en förändrad kapitalmarknad

Kapitalmarknaden har förändrats radikalt under senare år. Avregleringar har öppnat för en internationalisering av ägandet och i många av de stora svenska börsbolagen är idag utländska ägare i majoritet. Även ägarstrukturen har förändrats. Det är inte privata utan institutionella ägare som dominerar. Det gäller i Sverige och i övriga världen. Samtidigt har det utvecklats en kapitalmarknad utanför börsen bl.a. genom hedgefonder och private equityfonder. CGF har samlat ett antal forskare och praktiker med intresse för regelfrågor på kapitalmarknaden för att diskutera vad ägarförändringarna bör få för inverkan på regleringen av kapitalmarknaden. Resultatet av diskussionerna presenteras i denna bok av Gunnar Nord och Per Thorell.

Corporate Governance Forum, 2009
Språk: svenska
ISBN: 9789172233515
Pris: 373 SEK

Ladda ner

The Future Of Corporate Governance: The Stockholm Symposium 2004

The Future Of Corporate Governance: The Stockholm Symposium 2004

Bolagsstyrningsdebatten koncentrerar sig kring hur systemet för aktieägare, institutioner och reglering ska utformas för att säkerställa största möjliga effektivitet och samtidigt gynna innovation i enskilda företag och näringslivet i allmänhet. Genom en kombination av ekonomisk teori och rättsteori behandlar bolagsstyrningen en av de viktigaste aspekterna av marknadsekonomins funktion. År 1993 anordnade CGF ett internationellt symposium i Stockholm där några av världens främsta experter inom bolagsstyrning deltog. Tio år senare hölls ett jubileumseminarium med i stora drag samma grupp av framstående talare, där bolagsstyrningen under det senaste decenniet diskuterades och framtiden prognostiserades. Denna bok innehåller resultatet av det seminariet.

Corporate Governance Forum, 2004
Språk: engelska
ISBN: 9185333018
Pris: 294 kr

Ladda ner

Corporate Group Law For Europe

Corporate Group Law For Europe

Förekomsten av koncerner – flera oberoende bolag som för det mesta är sammankopplade i en kedja för att i praktiken bilda en kommersiell enhet – har länge varit en verklighet över hela världen. De flesta av EU: s medlemsstater har valt att inte infört några lagar på detta område. Åsikter uttrycks dock både gällande nödvändigheten av regleringar samt huruvida de olika omständigheterna som uppstår i bolagsrätten medför systematiska regleringar. I denna bok undersöker vi frågan om Europa behöver en koncernlagstiftning och vad den i så fall ska reglera och på vilken nivå.

Corporate Governance Forum, 2000
Språk: engelska
ISBN: 9172230800
Pris: 276 SEK

Share Repurchases In Sweden – Is It Time For A Change? 

Share Repurchases In Sweden – Is It Time For A Change?

Aktiebolagslagen tillåter inte att aktiebolag återköper sina egna aktier. I detta avseende är svensk lagstiftning strängare än de flesta andra länder. Nu utmanas dock den svenska positionen från olika håll. I den här boken ger Rolf Skog, en av Sveriges främsta experter inom bolagsstyrning, en bakgrund till debatten och en sammanfattning av återköpsregler i olika länder. Han ger även en inblick i fördelarna och nackdelarna med att tillåta företagen att återköper aktier, samt ett förslag på hur framtida svensk lagstiftning skulle kunna utformas.

Obs! Sedan boken gavs ut har den svenska aktiebolagslagen ändrats till en mer tillåtande inställning till återköp av egna aktier i publika aktiebolag. Boken åskådliggör dock den debatt som ledde fram till förändringen.

Corporate Governance Forum, 1996
Språk: engelska
ISBN: 9139200329
Pris: ej tillgänglig hos förlaget